Inici     Manifest     Signar Manifest     Primers Signants     Reglament     FAQS

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT

ÍNDEX

1.- QÜESTIONS GENERALS

1.1.- Abast d’aquest Reglament.

1.2.- Participants.

1.3.- Sistema de participació.

 

2.- PROCES DE DEBAT I LES SEVESFASES

2.1.- Documents sotmesos a deliberació. 2.2.- Sistema de participació.

2.3.- Fases del procés.

         2.3.1.- Fase d’esmenes del Reglament de Funcionament

         2.3.2.- Fase d’esmenes del Full de Ruta. 

2.4.- Els criteris de transacció i esmenes vives 

2.5.- El text final i la transparència.

2.6.- Les publicacions.

 

3.- FORMACIÓ DEL SECRETARIAT PROVISIONAL.

3.1.-Funcions.

3.2.- Composició.

3.3.- Durada.

3.4.- Presentació de candidatures. 

3.5.- Sistema d’elecció.

3.6.- Proclamació de resultats.

 

4.- L’ASSEMBLEA GENERAL.

4.1.- Qui hi pot participar.

4.2.- Contingut de l’Assemblea 

4.3.- Presentació de del Reglament de funcionament i del Full de ruta 

4.4.- Presentació de les esmenes vives.

4.5.- Sistema de votació a l’Assemblea.

 

5.- ÒRGANS QUE ES CREEN.

5.1.- Els òrgans que es creen. 

5.2.- La Comissió d’esmenes.

        5.2.1.- Tasques i funcions de la Comissió d’esmenes.

5.3.- La Comissió electoral. 

5.4.- La Mesa.

5.5.- La Comissió Organitzadora de l’Assemblea General.

 

6.- CALENDARI

7.- ANNEXOS

7.1.- Formulari d’esmenes

7.2.- Formulari de candidatura al Secretariat Provisional


 

 

1.- QÜESTIONS GENERALS.

1.1.- Abast d’aquest Reglament.

Aquest Reglament regularà el PROCÉS DELIBERATIU d’esmenes que els membres impulsors del Moviment per la Independència (MxI)proposen a les persones que vulguin participar-hi i que es desenvoluparà a partir de l’1 d’octubre de 2022 mitjançant un debat en línia i que acabarà en un acte de cloenda, en forma d’ASSEMBLEA GENERAL.

 • Pel que fa al PROCÉS DELIBERATIU en determina el funcionament de presentació i tractament de les esmenes que s’hi efectuïn, i els criteris per mantenir viva una esmena.
 • Pel que fa a l’ASSEMBLEA       GENERAL en regula els criteris d’accés, el seu desenvolupament i el sistema de votació que s’emprarà.
 • Per als dos processos previs es creen i regulen els òrgans que garantiran llur funcionament, la transparència i qualitat democràtica.

1.2.- Participants.

Podrà participar en aquest procés deliberatiu i assembleari qualsevol persona major de 16 anys que es registri al web i vulgui ser-hi actiu. La participació sempre és oberta i a títol individual.

Que la participació sigui individual, no eximeix que pugui haver-hi aportacions de grups, per incorporar-hi decisions i propostes preses col·lectivament, però que en qualsevol cas, han de ser sempre incorporades al procés públic a títol individual i tractades com si fossin individuals, per garantir el mateix tracte a totes les esmenes.


 

2.- PROCÉS DE DEBAT I LES SEVES FASES

2.1.- Documents sotmesos a deliberació.

Es sotmetran a deliberació i votació dos documents:

 1. Aquest mateix reglament,
 2. El projecte de Full de ruta.

Immediatament després d’inscriure’s a la Conferència, amb la signatura del manifest de convocatòria (www.mxi.cat), tots els participants rebran un correu amb els textos d’aquests dos documents.

2.2.- Sistema de participació.

Per tal de facilitar un debat absolutament obert, transparent i amb traçabilitat respecte de cadascuna de les participacions, qualsevol persona inscrita a la Conferència podrà presentar esmenes enviant-les al correu esmenes@mxi.cat. La tramitació de les esmenes es farà de la forma i en el calendari que s’exposen a continuació.

Fins que no es tanqui el període participatiu d’esmenes a les 22:00 de la data límit prevista per a cada document en el punt 2.3. següent, el participant podrà canviar de parer i el sentit del seu vot tantes vegades com ho cregui convenient.

2.3.- Fases del procés.

El format i calendari d’aquest procés de debat serà diferent per a cadascun dels dos documents, atesa la seva diferent naturalesa i, sobretot, a la necessitat de disposar d’un reglament definitiu per a la celebració de l’Assemblea General que clourà aquesta 2a Conferència.

2.3.1.- Fase d’esmenes del Reglament de Funcionament.

La fase d’ESMENES s’inicia aquest 1 d’octubre i s’estendrà fins el 30 del mes de novembre. El dia 15 de desembre es publicaran al web les esmenes acceptades, les rebutjades i les transaccionades per la Comissió d’esmenes que més endavant es descriurà, de manera que el text resultant serà el que regeixi tot el procés a partir d’aquell mateix moment.

No obstant això, qualsevol participant que no estigui d’acord amb la decisió de la Comissió d’esmenes en relació a la seva esmena, podrà recórrer aquesta decisió davant l’Assemblea General, presentant a la Mesa de l’Assemblea una proposició de resolució, per escrit, amb la justificació de la seva posició. Aquesta proposició ha de ser enviada al correu mesa@mxi.cat en el termini màxim de tres dies des del moment en que es faci pública la composició de la Mesa.

2.3.2.- Fase d’esmenes del Full de Ruta.

La  fase  d’ESMENES  s’inicia  aquest  1  d’octubre  i  per  al  projecte  de  Full  de  ruta s’estendrà fins a finals del mes anterior a la convocatòria de l’Assemblea General.

En relació al projecte de Full de ruta, la Comissió d’esmenes, que més endavant es descriu, a la vista de les aportacions formulades en forma d’esmenes durant el mes d’octubre, el dia 15 de novembre redactarà un primer TEXT REFÓS, amb les esmenes acceptades i transaccionades, així com la relació d’esmenes rebutjades, amb els motius del rebuig, durant el mateix termini. A partir del dia 15 de desembre es farà el mateix per a les esmenes presentades durant el mes de novembre i cada mes se seguirà el mateix procediment, fins al mes anterior a la convocatòria de l’Assemblea General, en el que s’incorporarà la llista d’esmenes vives. Aquest text refós i les esmenes vives passaran a debat i aprovació, o no, de l’Assemblea General que clourà la 2a Conferència Nacional per l’Estat propi.

2.4.- Els criteris de transacció i esmenes vives.

Si la Comissió d’esmenes considera que una esmena presentada podria ser acceptada amb una modificació del seu redactat, proposarà un text alternatiu al proposant, que si l’accepta serà incorporada al text definitiu com a esmena transaccionada, sinó, serà rebutjada. Aquí s’acabarà el procés de redacció del text definitiu del Reglament de funcionament.

En el cas del projecte de Full de ruta, si el proposant d’una esmena inicialment rebutjada per la Comissió d’esmenes no accepta la decisió de la Comissió d’esmenes, aquesta esmena serà considerada ESMENA VIVA I es portarà a votació presencial a l’Assemblea General. Si ho desitja, el proposant d’una esmena rebutjada la pot reformular, atenent les raons de la justificació de rebuig, i tornar-la a presentar.

2.5.- El text final i la transparència.

Els textos refosos d’ambdós documents i les valoracions de la fase prèvia seran visibles i consultables al web, per a donar transparència i traçabilitat als criteris de la Comissió d’esmenes. Així mateix, es publicaran les esmenes rebutjades i els motius d’aquest rebuig.

2.6.- Les publicacions.

01/10/2022. Es penja, al web, el projecte de Reglament de funcionament i el projecte de Full de ruta. També s’hi penja el formulari per presentar esmenes als dos documents. S’obre el termini per presentar esmenes a ambdós documents.

06/10/2022. Es fa pública, al web, la composició de la Comissió d’esmenes. 

15/11/2022. Es publica, al web, el primer text refós del Reglament de Funcionament i del Full de ruta, amb la incorporació d’esmenes i amb la llista d’esmenes rebutjades i la justificació del rebuig, rebudes durant el mes d’octubre.

15/12/2022. Es publica, al web, el text refós del Reglament de funcionament, que esdevé definitiu. 

15/03/2023. Es publica, al web, el text refós del Full de ruta, amb la incorporació d’esmenes i amb la llista d’esmenes rebutjades i la justificació del rebuig, rebudes durant la primera fase del procés d’esmenes. 

24/08/2023. Es fa pública, al web, la composició de la Comissió electoral i es penja el formulari per presentar candidatures al Secretariat provisional.

01/09/2023: Es fa pública, al web, la composició de la Mesa de l’Assemblea General.

15/09/2023. Es publica, al web, el text refós del Full de Ruta que esdevé definitiu i el llistat d’esmenes vives que seran debatudes i votades en l’Assemblea General.

20/09/2023 Es penja, al web, la llista de candidatures acceptades per a cada front d’actuació, així com les no admeses i la justificació.

 


 

3..-FORMACIÓ DEL SECRETARIAT PROVISIONAL.

3.1.-Funcions.

El Secretariat provisional tindrà, com a missió exclusiva impulsar el procés de formació dels equips de dinamització de cada projecte, dels grups de coordinació de cada front i, com a fruit del procés previst en el Full de ruta, acabar formant el Consell Permanent definitiu del Moviment per la Independència (MxI). No tindrà la capacitat de representar l’MxI a cap nivell.

3.2.- Composició.

El Secretariat provisional estarà integrat per un total de 18 persones, representatives de cadascun dels sis fronts en que s’estructura l’MxI, segons el projecte de Full de ruta sotmès a debat. En el cas que s’aprovi una estructura diferent, l’Assemblea General podrà decidir ampliar o reduir aquest número i/o la reassignació de la seva representativitat en relació als fronts definitius.

3.3.- Durada.

El Secretariat provisional estarà vigent durant els 3 mesos següents a la celebració de l’Assemblea General.Aquest serà el termini màxim per a formar el Consell Permanent definitiu.

No obstant això, el Secretariat provisional treballarà conjuntament amb el Consell Permanent definitiu durant un termini de 3 mesos més, per completar la seva feina, si cal, i per facilitar un traspàs de funcions ordenat i efectiu.

3.4.- Presentació de candidatures.

Totes les persones inscrits per participar en la 2a Conferència nacional per l’Estat propi poden ser candidates a membres del Consell Permanent provisional. Per a presentar la seva candidatura han d’omplir el formulari que figura com annex 2 d’aquest document.Les persones candidates han d’estar vinculades amb entitats, projectes o activitats directament relacionades amb algun dels projectes previstos en el front que volen representar. El termini per a presentar candidatures serà des de l’1 al 15 del mes anterior a la celebració de l’Assemblea General.

3.5.- Sistema d’elecció.

Els formularis de totes les candidatures presentades, agrupades per fronts, es penjaran al web almenys 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea General.

La votació serà telemàtica i podran votar totes les persones inscrites al web del moviment fins al dia anterior a la publicació de les candidatures admeses. El període de votació començarà 10 dies abans de la celebració de l’Assemblea General i el termini de votació serà de 7 dies naturals. 

3.6.- Proclamació de resultats.

La Comissió electoral farà la proclamació de resultats en el transcurs de l’Assemblea General.

 


 

4.- L’ASSEMBLEA GENERAL.

La 2a. Conferència Nacional per l'Estat propi es tancarà amb la celebració de l'Assemblea General, que haurà d'aprovar el Full de ruta i proclamar el resultat de les eleccions al Secretariat provisional. La data i lloc definitiu dependran del nombre d'inscrits per assistir-hi i del lloc disponible que, en principi, serà a la ciutat de Barcelona i es faran públics al web www.mxi.cat, amb suficient antelació.

4.1.- Qui hi pot participar.

L’Assemblea General se celebrarà el dia 30 de setembre de 2023 i serà presencial. Hi podrà participar tothom que s’hagi registrat al web fins al dia 11 de setembre de 2023, data en la que es comunicarà el lloc de celebració.

Es demanarà que els participants facin una aportació mínima de 25 €, per poder cobrir, solidàriament, les despeses pròpies de l’acte.

4.2.- Contingut de l’Assemblea

L’Assemblea, com a mínim tindrà els següents punts a tractar,

 1. Confecció de la Mesa
 2. Introducció i explicació del funcionament de l’Assemblea.
 3. Presentació del Reglament de Funcionament.
 4. Presentació, defensa i votació de les propostes de resolució sobre el Reglament de Funcionament, si n’hi ha.
 5. Presentació del Full de ruta.
 6. Presentació i votació, si escau, de les esmenes vives al projecte de Full de Ruta.
 7. Votació final del text definitiu del Full de Ruta.
 8. Proclamació de resultats de la votació del Secretariat provisional.
 9. Clausura.

4.3.- Presentació del Reglament de funcionament i del Full de ruta

Les persones escollides per presentar l’acte, faran una presentació d’ambdós documents i les variacions que per via de les esmenes incorporades i rebutjades s’han introduït. Això és farà separadament pel Reglament de funcionament i pel Full de ruta.

4.4.- Presentació de les esmenes vives.

Correspondrà als autors de les esmenes vives la seva defensa davant l’Assemblea. Cadascú lliurement podrà donar els arguments que li plagui, sense cap altra limitació que el temps. El temps de durada de la intervenció serà pactat pels membres de la Mesa en funció de la quantia d’esmenes que restin vives per a ser votades. Pot ser entre 1 i 3 minuts .El membre de la Comissió d’esmenes que correspongui pot contra argumentar, si així ho considera, el que s’ha proposat a votació, només per un temps igual al que ha usat l’autor de l’esmena.

La votació de cada esmena seguirà a la presentació de l’esmena.

4.5.- Sistema de votació a l’Assemblea.

La votació de l’Assemblea es desenvoluparà de la següent manera:

 • Es votarà cadascuna de les esmenes separadament. Una a una.
 • Els participants aixecaran simultàniament una cartolina verda, groga o vermella (a favor, abstenció o en contra, respectivament) i es comptaran els vots per part de voluntaris.
 • Si a criteri de tots els membres de la Mesa, una votació compta amb una majoria absolutament clara de vots a favor o en contra, proclamarà aquest resultat, i no es farà el recompte llevat que l’autor de l’esmena que s’estigui votant, vulgui que es voti estrictament.


 

5.- ÒRGANS QUE ES CREEN.

5.1.- Els òrgans que es creen.

Es creen quatre òrgans per a gestionar el procés

 1. La Comissió d’Esmenes, per al Procés Participatiu
 2. La Comissió electoral
 3. La Mesa de l’Assemblea, per a l’Assemblea General.
 4. La Comissió Organitzadora de l’Assemblea General.

5.2.- La Comissió d’esmenes.

L'equip organitzador de la 2a. Conferència Nacional per l'Estat propi escollirà cinc persones d'entre els 300 primers signants del Manifest per formar part de la Comissió d'esmenes. Aquestes persones han de tenir els coneixements i/o experiència necessària per a formar part d'aquesta comissió i en la seva composició hi ha d'haver la màxima paritat de gènere possible. 

El nom d’aquestes persones es farà públic al web del Moviment www.mxi.cat  abans del 6 d’octubre de 2022.

5.3.- Tasques i funcions de la Comissió d’esmenes.

Són tasques i funcions de la Comissió d’esmenes

 1. Vetllar pel compliment d’aquesta normativa.
 2. Organitzar els debats en la fase deliberativa.
 3. Mediar, canalitzar i posar d’acord diversos esmenants amb esmenes similars per tal d’acordar una nova esmena transaccional i la retirada de les prèvies, sempre que s’assoleixi el concurs de tots els implicats.
 4. Efectuar propostes transaccionals als proposants de les esmenes que puguin ser acceptades amb la inclusió d’alguna modificació.
 5. Elaborar els textos refosos.
 6. Ocupar-se del debat, discussió i votació a l’Assemblea General de les esmenes que hagin estat considerades vives segons els criteris esmentats. Tenir cura de la correcció i netedat dels debats per part de tots els participants.
 7. Administrar i moderar la participació dels membres inscrits, cosa que l’habilita a suspendre temporalment o excloure la participació d’algun participant, si cal.
 8. Donar solució a les queixes i recursos que puguin sorgiren el procés.
 9. Qualsevol altra tasca i funció d’organització i arbitratge que sigui per tinent i relativa a aquest procés de debat.

5.4.- La Comissió electoral.

La Comissió electoral serà l’òrgan que vetllarà pel bon funcionament del procés electoral per escollir les persones integrants del Secretariat provisional abans descrit.

La Comissió electoral estarà formada pels cinc membres que, entre ells, hagin escollit els integrants del Grup d’impulsors. La composició d’aquesta comissió es farà pública set dies abans de l’inici del procés de presentació de candidatures.

5.5.- La Mesa.

La Mesa serà l’òrgan que presidirà, coordinarà i dirigirà el funcionament de l’Assemblea General. En serà l’autoritat màxima.

La Mesa estarà formada pels cinc membres que, entre ells, hagin escollit els integrants del Grup d’impulsors. El nom dels seus integrants es publicarà al web, almenys set dies abans de la celebració de l’Assemblea General.

5.6.- La Comissió0rganitzadora de l’Assemblea General

La Comissió Organitzadora tindrà per funció:

 1. Vetllar pel correcte funcionament de l’Assemblea General pel que fa al local i els equipaments d’imatge, so, informàtica, mobiliari i tots aquells que foren necessaris per l’organització de l’Assemblea. Cuidarà de la seguretat de l’acte públic i coordinarà els voluntaris de servei.
 2. Contractar el local que estimi més idoni per al desenvolupament de l’Assemblea General,i determinar el dia i hora en que s’ha de celebrar, previ vist i plau de la Mesa de l’Assemblea. Determinarà el número màxim d’assistents presencials que permetin les condicions d’aforament.

La Comissió Organitzadora estarà formada per cinc membres que, entre ells, hagin escollit els integrants del Grup d’impulsors. La Comissió queda facultada per seleccionar els voluntaris que estimi convenients per al desenvolupament de les seves funcions. La composició d’aquesta Comissió es farà pública el dia 23 de desembre d’enguany.

 

 

 

6.- CALENDARI

01/10/2022

Es penja, al web, el projecte de Reglament de funcionament i el projecte de Full de ruta. També s’hi penja el formulari per presentar esmenes als dos documents. S’obre el termini per presentar esmenes a ambdós documents.

06/10/2022

Es fa pública, al web, la composició de la Comissió d’esmenes.

15/11/2022

Es publica, al web, el primer text refós del Reglament de Funcionament i del Full de ruta, amb la incorporació d’esmenes i amb la llista d’esmenes rebutjades i la justificació del rebuig, rebudes durant el mes d’octubre.

30/11/2022

Es tanca la recepció d’esmenes al Reglament de funcionament.

15/12/2022

Es publica, al web, el text refós del Reglament de funcionament, que esdevé definitiu.

28/02/2023

Es tanca la primera fase recepció d’esmenes al Full de ruta.

15/03/2023

Es publica, al web, el text refós del Full de ruta que esdevé definitiu i el llistat d’esmenes vives que seran debatudes i votades en l’Assemblea General.

01/07/2023

Inici de la segona fase del debat sobre el Full de ruta.

24/08/2023

Es fa pública, al web, la composició de la Comissió electoral i es penja el formulari per presentar candidatures al Secretariat provisional.

31/08/2023

Es tanca la segona fase de recepció d’esmenes al Full de ruta.

01/09/2023

Comença el termini per presentar candidatures al Secretariat provisional.

01/09/2023

Es farà públic, al web, la composició de la Mesa de l’Assemblea General.

11/09/2023

Data límit per presentar proposicions de resolució adreçades a la Mesa de l’Assemblea General. www.mxi.cat

15/09/2023

Es tanca el termini per a presentar candidatures al Secretariat provisional.

15/09/2023

Es publica, al web, el text refós del Full de Ruta que esdevé definitiu i el llistat d’esmenes vives que seran debatudes i votades en l’Assemblea General.

20/09/2023

Es penja, al web, la llista de candidatures acceptades per a cada front d’actuació, així com les no admeses i la justificació.

21/09/2023

Inici del període de votacions per escollir el Secretariat provisional.

25/09/2023

Final del període de votacions per escollir el Secretariat provisional.

30/09/2023

ASSEMBLEA GENERAL I CLOENDA DE LA 2A CONFERÈNCIA NACIONAL PER L’ESTAT PROPI.

 

 

 

7. ANNEXOS

7.1.- Formulari d’esmenes.

És necessari presentar un full per a cada esmena, reproduint el text de tot el punt que s’esmena. També cal posar si l’esmena és d’addició, supressió o substitució. En el cas que es tracti de l’addició d’un nou paràgraf, s’haurà d’esmentar a continuació de quin punt/epígraf del document es proposa. L’esmena s’ha d’enviar a esmenes@mxi.cat

Esmena al document.......................... (Reglament de funcionament o Full de Ruta)

Nom del proposant

Cognoms del proposant

Codi de l’esmena (a omplir perla Comissió d’esmenes):

Epígraf:

Tipus d’esmena:

Text del projecte de Full de Ruta

Text amb l’esmena proposada

Justificació de l’esmena
 

7.2.- Formulari de candidatura al Secretariat provisional.

Un cop omplert, s’ha d’enviar a eleccions@mxi.cat (a partirdel 24 de novembre)

Nom

Cognoms

Edat

Població

Codi postal

Comarca

Disponibilitat horària setmanal:

Front pel que presenta candidatura (desplegable amb els sis. Se’n poden marcardos

com a màxim): Social, Polític, Institucional, Internacional, Cultural i Econòmic

Projecte o projectes en els que vol participar (desplegable amb els 19 previstos. Marcar-ne un màxim de 4)

Entitats/activitats relacionades amb els diferents projectes previstos en el Full de ruta en els que està participant actualment:

Responsabilitats que està exercint o ha exercit en aquestes entitats o activitats:

Altres qüestions que puguin ser d’interès per al votant:

 

© 2022 MXI - ES RESERVEN TOTS ELS DRETS

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.